návštěvní řád v Klokánku Žatec 

  • Návštěvy za dětmi jsou možné denně od 9:00 do 18:00 hodin. Návštěva nesmí narušovat provoz Klokánku (je nutné, aby návštěva dodržovala denní režim dětí - tj. doba oběda, polední spaní malých dětí aj.).
  • Návštěva by měla být předem dohodnutá. Návštěvě je doporučeno ohlásit se 1 den předem, aby se předešlo tomu, že dítě bude např. mimo Klokánek.
  • Návštěva se může uskutečnit v návštěvní místnosti Klokánku, v letních měsících na zahradě zařízení, případně za určitých podmínek mimo prostory Klokánku.
  • Návštěvy jsou zaznamenávány v Záznamech o dítěti.
  • Je-li dítě přijato v zařízení na Dohodu se zákonným zástupcem, mohou děti navštěvovat jen ty osoby, které určí zákonný zástupce v Dohodě o přijetí. Má-li o kontakt s dítětem zájem další osoba blízká dítěti, je odkázána na zákonné zástupce k vyjednání doplnění Dohody nebo na příslušné oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadě (OSPOD).
  • Pokud nemá návštěva povolený kontakt s dítětem o samotě, návštěva bude probíhat za přítomnosti 3. osoby (tety či sociální pracovnice).
  • Pokud se návštěva uskuteční mimo zařízení, musí návštěvník podepsat čestné prohlášení, kde se zavazuje, že si dítě bere na svou vlastní zodpovědnost.
  • Ředitel zařízení je oprávněn zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.
  • V prostorách zařízení je přísně zakázáno užívání návykových a omamných látek, včetně kouření.

Vložte svůj text...