etický kodex pracovníků ZDVOP Klokánek Žatec 


 • Ředitelka Klokánku, zástupce ředitelky, sociální pracovníci, stálé, střídavé
  tety a denní teta jedná tak
  , aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.
 • Pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.
 • Pracovníci poskytují své služby nezávisle, nestranně a bezplatně.

 • Pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti - lidská důstojnost klientů nesmí být zpochybněna!

 • Pracovníci respektují právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

 • Pracovníci hledají možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. Vedou své klienty k vědomí odpovědnosti sama za sebe.

 • Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.

 • Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech týkajících se klientů a jejich rodin. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytují bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebo jestliže jsou ohroženy další osoby, zejména nezletilé děti.

 • Pracovníci jsou povinni vést o výkonu svého povolání průběžně řádnou dokumentaci, kterou v době nečinnosti uzamykají na určeném místě.

 • Pracovníci dbají, aby klienti obdrželi všechny služby v deklarované míře i kvalitě, na které mají nárok. Řídí se požadavkem klienta, vždy však v souladu s posláním a cíli FOD.

 • Pracovníci mohou vyhovět zakázce klienta pouze ve shodě se svými kompetencemi, znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi.

 • Pracovníci jsou povinni znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a dodržovat je. Pracovníci jsou povinni se dále odborně vzdělávat tak, aby byli způsobilí provádět svou práci kvalifikovaně.

 • Pracovníci jsou povinni informovat klienty o možnosti a podmínkách podání stížnosti a umožnit mu nahlížet do jeho spisu.

 • Klient má možnost vystupovat v jednání s pracovníky i anonymně.

 • Klient musí být požádán o souhlas s přítomností dalších osob u konzultace.

 • Klient musí být požádán o písemný souhlas s nahráváním konzultace na hlasový nebo obrazový nosič, jak pro přímou práci s klientem a rodinou, tak i pro účely výuky či prezentace kasuistiky pro odbornou veřejnost.

 • Pracovník nesmí navázat intimní a sexuální vztah s klientem.

 • Pracovník má právo na svobodné vykonávání své funkce a na respekt vůči rozhodnutím a postojům, které ve své profesi zaujímá (pokud nejsou v rozporu s posláním organizace).

 • Pracovníci mají právo na projevení svého postoje formou sdělení nebo stížnosti a na řešení sdělené věci.
 • ¨
 • Pracovníci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků a to nejen z FOD, ale i z dalších partnerských institucí a zařízení. Vykonávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytované sociální služby.

 • Pracovníci respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě vhodným způsobem (na poradě, při supervizi).

.